Bestuurlijke hoofdlijnen

Aanbiedingsbrief

Alles wat we doen, doen we samen met de samenleving. Onder het motto van nieuwe verbindingen is het college volop aan de slag om samen met de samenleving verder te bouwen aan Dronten. Het college is blij met de initiatieven die van de grond zijn gekomen. We ervaren voortdurend dat de nieuwe verbindingen met inwoners, bedrijven en organisaties een verrijking zijn voor de totstandkoming van het beleid en de uitvoering.
Mooie voorbeelden hiervan zijn onder meer het participatieproces voor de herinrichting van de Walvisstraat/ De Zuid, het toekomstbestendig maken van het zwembad Biddinghuizen, de totstandkoming met de betrokken partners van de themaplannen voor het Sociaal domein en de wijze waarop met de inwoners de nieuwe Omgevingswet wordt voorbereid.

In samenwerking met de auditcommissie is ook een nieuw proces voor de Planning- en Controlcyclus ontworpen. Onderdeel hiervan is één tussenrapportage, waarin het college rapporteert over de voortgang van de begroting en verantwoording aflegt over afwijkingen. Deze tussenrapportage bieden wij u hierbij aan.  

Met deze rapportage hebben we een aantal kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd.  Deze rapportage is compacter van omvang (geen onnodige herhalingen van teksten) en is gebaseerd op heldere kaders, waaronder de peildatum van 1 juli 2019. Bovendien vindt de vaststelling een maand eerder plaats. Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld het beleid tijdig bij te sturen.
Onze aanpak is apart uitgewerkt.

Deze rapportage bevat geen nieuw beleid buiten de collegewensen. Overigens is dit de enige tussentijdse rapportage in 2019, omdat de slotrapportage vervalt.
De terugkoppeling van budgetoverhevelingen vanuit 2018 naar 2019 vermelden we alleen als afwijkingen te melden zijn. Geen vermelding betekent dat de uitvoering op koers ligt.

Het college is tevreden met de voortgang in de begroting. Gelijktijdig ziet het college ook dat het de gemeente steeds meer moeite kost om het meerjarenperspectief sluitend te krijgen. Het college zal het komende jaar een herijkingsproces starten om tot maatregelen te komen om de begroting in evenwicht te houden. We verwijzen hiervoor naar het raadsvoorstel bij deze rapportage. Een succesvol proces brengen we graag samen met de raad en de samenleving tot stand.

College van B&W
13 augustus 2019

ga terug