Presentatie document

Onze aanpak

De opzet van de Voortgangsrapportage is enigszins gewijzigd ten opzichte van 2018. Hierna lichten we toe hoe deze rapportage is opgebouwd.

Welke onderwerpen nemen we op in de Voortgangsrapportage?

Beleidsuitvoering begroting:

Bij de Voortgangsrapportage is het verplicht om de beleidsonderwerpen op te nemen die in de Programmabegroting 2019 hebben gestaan onder nieuw beleid. Ook wanneer het onderwerp volgens planning loopt, is het nodig om dit aan te geven in de rapportage. De raad heeft dit onderwerp specifiek in 2019 opgenomen en kan daarmee de voortgang van de nieuwe onderwerpen goed volgen. Wanneer het een onderwerp Nieuw beleid 2019 betreft is dit te zien door het blauwe linkje met de verwijzing naar het onderwerp in de Programmabegroting 2019.

Overige relevante ontwikkelingen (geen financieel effect):

Daarnaast schrijven we in de rapportage over de onderwerpen waarvan het goed is om de ontwikkeling te rapporteren. Het gaat dan om actuele politieke relevante onderwerpen die het rapporteren waard zijn. In principe alleen wanneer de raad hier nog niet eerder over geïnformeerd is via bijvoorbeeld een raadsinformatiebrief.

Financiële bijstellingen begroting:

De Voortgangsrapportage is het enige P&C-document in 2019 waarin bijstellingen van de budgetten worden gedaan. Wanneer er onderwerpen zijn die een bijstelling nodig hebben (zie de ondergrens van € 50.000 voor incidentele effecten) dan nemen we deze op met een toelichtende tekst. Daarnaast zijn de effecten van de Meicirculaire in deze rapportage verwerkt. Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld het beleid tijdig bij te sturen. De peildatum van de rapportage is 1 juli 2019. De besluitvorming van de raad tot en met de juni raad 2019 is meegenomen. Onderwerpen die pas daarna relevant zijn geworden nemen we niet op.

Welke financiële effecten lichten we toe?

De grens voor toelichtingen op de incidentele mutaties is € 50.000 per onderwerp of politiek relevant. Dit sluit aan op de door de auditcommissie bepaalde rapportagegrens bij de Jaarstukken. Mutaties (met een incidenteel karakter) onder deze grens worden niet nader in het document toegelicht, maar worden opgenomen in de totale financiële bijlage. Wanneer het gaat om structurele voor- en nadelen worden deze vanaf € 10.000 toegelicht. Kredieten die in de Voortgangsrapportage aangevraagd worden, krijgen een aparte
plek in de bijlage. Daarnaast worden deze apart in de beslispunten bij het raadsvoorstel opgenomen.
De Voortgangsrapportage 2019 gaat over het bijsturen op het jaar 2019. Het kan zijn dat naar aanleiding van de bijsturing ook structurele effecten zichtbaar zijn. Die structurele effecten van de Voortgangsrapportage worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2020. In de Voortgangsrapportage houden we bij de programma’s (hoofdstuk 2) de focus op het jaar 2019. We presenteren wel een aangepast meerjarenbeeld 2019-2023 in de samenvatting en in het raadsvoorstel.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 is een samenvatting van de voortgang te lezen evenals het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen.

In hoofdstuk 2 geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2019. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen.

Hoofdstuk 3 bevat nieuwe wensen vanuit de collegeambities 2019-2022. Een aantal wensen is verbonden met de eerder vermelde onderwerpen in de Kadernota 2020.

Tot slot zijn twee bijlagen toegevoegd in hoofdstuk 4 ter verduidelijking van de gepresenteerde onderwerpen.

Getalnotatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

  • een positief saldo (overschot) is plus;
  • een negatief saldo (tekort) is een min;
  • voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
  • nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet;
  • minimale afrondingsverschillen kunnen voorkomen.
ga terug