Financiële hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Financieel perspectief

Financieel is het doel een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven.  

Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2019 is:

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.817

-124

-320

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

187

-218

-324

-453

-266

Totaal Meerjarige effecten VR

-1.630

-342

-644

-453

-266

In onderstaande tabel presenteren we het aangepaste begrotingsresultaat meerjarig op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

Het financieel perspectief voor de periode 2019-2023 ziet er na verwerking van de effecten van deze Voortgangsrapportage 2019 als volgt uit:

Financieel perspectief 2019-2023

2019

2020

2021

2022

2023

Amendement bij Kadernota 2020 - Uitbreiding Griffie

S

0

-71

-71

-71

-71

Amendement bij Kadernota 2020 - Indexatie gemeentelijke belastingen en tarieven (budgettair neutraal)

S

0

0

0

0

0

Amendement bij Kadernota 2020 - Steunpunt Vrijwilligers

I

0

-33

0

0

0

Separate raadsbesluiten:

Begrotingswijziging 6513: Aankoop grond Voorhof

S

-10

-10

-10

-10

-10

Begrotingswijziging 8172: MFC Swifterbant

S

0

0

0

-5

36

Stand ná vaststelling amendementen Kadernota 2020 en verwerking begrotingswijzigingen 6513 en 8172)

1.657

897

300

208

524

Amendement bij Kadernota 2020

I

0

33

0

0

0

Mutaties Voortgangsrapportage 2019 Structureel

S

187

-218

-324

-453

-266

Mutaties Voortgangsrapportage 2019 Incidenteel

I

-1.817

-124

-320

0

0

Totaal mutaties Voortgangsrapportage 2019 (I+S)

-1.630

-342

-644

-453

-266

Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2019

S

1.844

712

-24

-246

258

Analyse effecten hoger dan € 100.000

De belangrijkste oorzaken (voordelige en nadelige effecten hoger dan € 100.000) van de budgettaire consequenties in deze rapportage zijn in onderstaande tabel te lezen:

Taakveld

S/I

Omschrijving

Voordeel/nadeel

2019

2020

2021

2022

2023

0.10

I

Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland

Voordeel

100.000

-

-

-

-

0.3

I

Beheer strategische gronden

Voordeel

116.000

-

-

-

-

0.4

I

Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen

Nadeel

-100.000

-

-

-

-

0.4

I

Juridische advisering

Nadeel

-120.000

-

-

-

-

0.8

I

Aanvullen tekort op stelpost Loon- en prijscompensatie

Nadeel

-286.456

-

-

-

-

0.8

S

Indexatie regionale jeugdhulp 2019

Voordeel

136.520

136.520

136.520

136.520

136.520

0.8

I

Stelpost onderuitputting begroting tbv personeel en organisatie

Nadeel

-250.000

-

-

-

-

4.2

I

Noodlokalen Almere College

Nadeel

-185.500

-

-

-

-

4.3

I

Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer

Voordeel

100.000

-

-

-

-

5.1

I

Buurtsportcoach

Nadeel

-199.071

-

-

-

-

5.1

I

Realisatie waterveld hockeyvereniging MHC Flevoland

Nadeel

-100.000

-

-

-

-

5.2

I

Burgemeester Aat de Jonge zwembad

Nadeel

-345.941

268.126

-

-

-

6.3

S

Participatiewet inkomensdeel VGR 2019

Voordeel

322.749

-

-

-

-

6.71

I

Eigen Bijdragen VGR 2019

Nadeel

-305.000

-

-

-

-

6.71

S

Eigen Bijdragen VGR 2019

Nadeel

-205.213

-205.213

- 205.213

- 205.213

- 205.213

6.72

S

Indexatie regionale jeugdhulp 2019

Nadeel

-136.520

-136.520

- 136.520

- 136.520

- 136.520

6.81

I

Anticiperen op de doordecentralisatie

Voordeel > nadeel

620.000

-310.000

-310.000

-

-

8.1

I

Invoeringskosten Omgevingswet 2019

Nadeel

-268.775

-

-

-

-

Totaal

I

Meicirculaire 2019

Nadeel

-300.996

-11.699

-10.500

-

-

Totaal

S

Meicirculaire 2019

Voordeel

578.411

165.733

35.525

-90.440

98.256

ga terug