Overzicht programma's

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Beleidsuitvoering begroting

Voorsorteren op inkomsten bij afrekening BTW-compensatiefonds plafond met gemeentefonds
Onderdeel van de Algemene Uitkering is de ruimte die onder het BTW-compensatiefondsplafond over blijft. Het Rijk heeft de afrekensystematiek in 2018 aangepast. Als gemeente sorteren we voor op deze inkomsten. Dit is conform voorstel verwerkt.

Financiële bijstellingen begroting

Meicirculaire 2019 (incidenteel nadeel in 2019 (€ 85.391), in 2020 (€ 35.719) en in 2021 (€ 10.500); structureel voordeel in 2019 van € 1.320.313 oplopend naar € 2.289.535 in 2023)

In deze Voortgangsrapportage zijn de effecten uit de Meicirculaire 2019 verwerkt conform de door u ontvangen raadsbrief (U19.006689) over de betreffende taakvelden. In onderstaande tabel zijn de meerjarige effecten van de Meicirculaire 2019 weergegeven. Deze sluit aan met de in de raadsbrief gepresenteerde tabel (bladzijde 5).

Taakveld

2019

2020

2021

2022

2023

0.7

1.234.922

2.053.662

1.967.711

1.968.489

2.289.535

0.8

- 527.883

- 1.660.186

- 1.754.457

- 1.866.505

- 1.992.898

5.1

- 22.964

- 22.964

- 22.964

- 22.964

- 22.964

6.2

- 53.600

- 53.600

- 53.600

- 53.600

- 53.600

6.3

13.104

13.379

13.379

13.379

13.379

6.4

- 57.697

- 17.581

- 13.786

- 17.981

- 23.938

6.5

- 47.418

- 47.418

-

-

-

6.72

- 111.258

- 111.258

- 111.258

- 111.258

- 111.258

0.7

85.391

35.719

- 10.500

-

-

6.5

47.418

- 47.418

-

-

-

Structurele effect

294.397

165.733

35.525

- 90.440

98.256

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2019

Meicirculaire 2019  *

1.234.922

Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 0.7

1.234.922

* structurele effecten

ga terug