Overzicht programma's

Wonen en bouwen

Beleidsuitvoering begroting

Formatieuitbreiding beleidsmedewerker (junior) wonen

In de eerste helft van 2019 is deze formatieuitbreiding voor 0,67 fte ingevuld. Gelet op onze ruimtelijke ambitie zijn we met de invulling van deze formatie beter in staat om slagen te maken in bijvoorbeeld de uitvoeringsagenda van de Woonvisie en in te zetten op het proces en de inhoud van de prestatieafspraken met OFW.

Financiële bijstellingen begroting

Vervroegde aanbesteding Tachymeters (krediet € 10.000, structurele kapitaallasten € 2.200)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in bijlage 2.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2019

Vervroegde aanbesteding Tachymeters *

-2.200

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-30.000

Totaal effect begrotingssaldo 2019 taakveld 8.3

-32.200

* structurele effecten

ga terug